1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností THECA SOLUTIO LTD., UNIT Q, 35 ASTBURY ROAD, LONDON, ENGLAND, SE12 2NL prostřednictvím THECA SOLUTIO LTD., odštěpný závod, Vltavská 265, Nelahozeves
277 51, spisová značka A 79277 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jako „prodávající“) a spotřebitelem, tj. osobou vystupující mimo své podnikání (dále jen „kupující“) plynoucí z kupní smlouvy.

1.2.     K uzavření kupní smlouvy dochází prostřednictvím internetového portálu na adrese www.incoterms2020.uk nebo https://thecasolutio.net/scientia (dále jen „e-shop“) nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, zejména telefonicky nebo e-mailem.

1.3.   Podmínky jiné, než uvedené v těchto OP je možné sjednat v kupní smlouvě, zejm. pomocí prostředků uvedených v odstavci 1.2.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Kupující se registruje na e-shopu; po registraci získává přístup do uživatelského rozhraní, pomocí kterého může provádět objednávání zboží a služeb.

2.2.     Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci do uživatelského rozhraní.

2.3.     Kupující svůj uživatelský účet zabezpečí pomocí hesla a odpovídá za jeho nezpřístupnění třetím osobám.

2.4.     Kupující bere na vědomí, že uživatelské rozhraní na e-shopu nemusí být přístupné nepřetržitě.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      E-shop obsahuje služby a zboží (dále také „produkty“) nabízené k zakoupení, a to včetně cen jednotlivých produktů.

3.2.     Mezi služby podle předchozího odstavce se řadí vzdělávací kurzy, semináře, workshopy a konference pořádané prodávajícím.

3.3.     Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy objednávku provedenou pomocí e-shopu prodávající telefonicky nebo e-mailem potvrdí.

3.4.     Po potvrzení objednávky prodávajícím vystaví prodávající kupujícímu fakturu s konečnou cenou. Kupující souhlasí, že v případě objednání movitých věcí budou k celkové ceně připočteny náklady na zabalení a dopravu věci do místa určeného kupujícím, případně náklady na převzetí peněžní částky dopravcem. Způsob dopravy určuje prodávající.

3.5.      Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. 

3.6.     Tímto článkem není dotčena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu individuálně prostředky podle odstavce 1.2.

4. CENY PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Kupující bere na vědomí, že ceny produktů jsou uvedeny bez DPH a dalších případných zákonných poplatků.

4.2.     Cenu produktů je možné uhradit bezhotovostně na účet prodávajícího č. 201769/5500 vedený u Raiffeisen BANK.

4.3.     
Kupující bere na vědomí, že v případě platby na účet podle odstavce 4.2. je povinen uvést číslo faktury podle odstavce 3.3. jako
variabilní symbol platby.

4.4.      Zaplacením celé kupní ceny nabývá kupující vlastnictví k movitým věcem.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující je v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5.2.     V případě odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.1. vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu včetně nákladů na dopravu
produktů ke kupujícímu. Náklady na vrácení produktů nese kupující.

5.3.     Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem účast na vzdělávacím kurzu prodávajícího, bude
kupujícímu vrácena kupní cena snížena o storno poplatek (v procentech z kupní ceny) v závislosti na počtu dní zbývajících do plnění služby, takto:

Počet dní před zahájením kurzu

Více než

21

21-14

14-7

Méně než 7

Výše storno poplatku

0 %

50 %

75 %

100 %

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1.     V případě koupě movitých věcí, poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců od zakoupení věci.

6.2.     Podávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.     V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené na e-shopu, v kupní smlouvě nebo neodpovídá popisu poskytnutému prodávajícím, má kupující právo uplatnit právo z vadného plnění (tj. zboží reklamovat).

6.4.     Reklamovat zboží může kupující e-mailem na theca@thecasolutio.net

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLANÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.8.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto  ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má
právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.     Kupující souhlasí, že pro doručování písemností prodávajícím bude primárně využita jeho emailová adresa poskytnutá při registraci v e-shopu.

8.2.    Prodávající neodpovídá za zásahy třetích osob do e-shopu.

8.3.     Ukáže-li se některé ustanovení OP jako neplné nebo neúčinné, bude nahrazeno ustanovením právních předpisů významově shodným.

8.4.     V případě oblastí neupravených těmito OP se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník